"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

NOTICIES MOSSOS D'ESQUADRA

12.09.2017. Publicada llista provisional d'admesos i exclosos. Accés

09.06.2017. Publicada Guia d'Estudi per l'accés a la categoria de Mosso/a d'Esquadra. (Accés a la Guia)

10.04.2017. La Generalitat anuncia una oferta pública d'ocupació pel 2017 de 7.500 places (entre elles 500 de Mossos i 150 de Bombers. (Accés a la notícia)

30.03.2017. Publicada modificació de la Llei 10/1994 (Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra). Titulació i edat d'accés. (Accés a la modificació)

1. Es modifica la lletra d de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, que resta redactada de la manera següent: «d) Escala bàsica: titulació del grup C, subgrup C1.» 

2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 20 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent: «2. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública efectuar les convocatòries per a ingressar a les diferents escales i categories del Cos de Mossos d'Esquadra. Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions per a l'ingrés a les diferents escales i categories. No es pot establir en cap cas una limitació en l'edat màxima d'ingrés diferent de l'establerta amb caràcter general per a ingressar a la funció pública.»

30.03.2017. Publicats els Pressupostos de la Generalitat. (Accés al DOGC)
 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email