Centre Oposicions EUREKA

"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

TEMARI BOMBERS AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

Primera part:

1) La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.

2) La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.

3) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.

4) La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts. La Seguretat i la prevenció.

5) El Municipi: Elements que l’integren. Estructura política i executiva de l'Ajuntament de Barcelona. El Programa d’Actuació Municipal.

6) Historia de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat.

7) L'Estatut de l'Empleat Públic. Drets i deures. Carrera professional. Regim disciplinari. Estructura retributiva.

8) La responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics.

9) Les incompatibilitats. Llei 53/1984 de 26 de desembre, Llei 21/1987 de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

10) La Protecció Civil a l’Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d’emergència.

 

Segona part:

1) L’energia i les seves formes. Fonts d’energia. Energies de futur. Conservació de l’energia. Degradació de l’energia. Energia útil. L’energia inicial.

 2) Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustible. Comburent. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. 
3) Classificació dels focs: Classes de focs. Transmissió de calor.
4) Propagació d’un incendi en un edifici: origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar. 
5) Agents i productes extintors: extinció d’incendis, Tipus d’agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. 
6) Tipus d’extintors instal•lacions fixes: hidrants. Equips de manega. Manegues. Llances. Sistemes d’unió entre manegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d'aspiració i impulsió. Instal•lacions fixes d’extinció. 
7) Extintors comercials de petita potencia: material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica). 
8) La pressió. La pressió en els sòlids i en els fluids. Cossos submergits, flotants i vasos comunicants. La pressió atmosfèrica. Càlcul i unitat de mesura de la pressió. Principi d’Arquímedes i Principi de Pascal. 
9) Primers auxilis. Concepte i principis. PAS. Valoració del ferit: Signes vitals. Actuació davant d’un accidentat. 
10) La nutrició i els nutrients necessaris per una dieta equilibrada. 
11) El sistema esquelètic: ossos, músculs, tendons i lligaments. Els traumatismes, les fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats. 
12) Les malalties infeccioses. Els virus i els bacteris. La seva prevenció. 
13) L’aparell respiratori i les intoxicacions per fum. 
14) Intoxicacions i cremades. Generalitats. 
15) Matèries perilloses: concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.


 

16) Prevenció: Conceptes basics d’evacuació, compartimentació i instal•lacions. Classificació de reacció al foc dels materials i resistència al foc de les estructures.

 


 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email