Centre Oposicions EUREKA

"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

REQUISITS BOMBERS AJUNTAMENT DE BARCELONA

REQUSITS

  • Tenir ciutadania espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió  Europea o la dels Estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de  treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea  i ratificats per Espanya.
  • Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar,  tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre  d’equivalent o superior.
  • Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.
  • Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.
  • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació  forçosa en la data de finalització de la presentació d’instàncies.
  • Declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per  l’exercici de les funcions públiques no està separat mitjançant expedient  disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
  • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir  vigent el permís de conduir de la categoria C, mentre es mantingui relació  laboral amb l’SPEIS.
  • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques  necessàries per realitzar les proves físiques.
  • Haver satisfet la taxa d’inscripció.

Quadre d'exclusions  mèdiques

L'aspirant ha d'estar exempt de malaltia orgànica, de tota  seqüela d'accident i de qualsevol deficiència física o psíquica que pugui  constituir una dificultat en la pràctica professional, i/o aquelles  característiques somàtiques que puguin provocar patologia en l'aspirant a  conseqüència de la professió.

1) TALLA

Mínima: 1,60 m.

Màxima: 1,95 m.

2) OFTALMOLOGIA

Disminució de l'agudesa visual inferior a 0,7 a l'ull  millor i 0,5 a l'ull pitjor, mesurada sense corregir (agudesa visual pel test de  Snellen o equivalent), i no tenir alteracions del camp visual ni patologies que  a judici del Tribunal puguin alterar el desenvolupament de la funció de bomber o  agreujar-se amb la mateixa.

3) OTORRINOLARINGOLOGIA

Agudesa auditiva normal, admetent pèrdues de 35  decibels a 1000, 2.000 i 3.000 hertzs. Seran exclosos els/les qui presentin  pèrdues superiors a 35 decibels. No s'admetrà audiòfon.

No  patir:

Obstrucció nasal crònica i/o alteracions de l'olfacte.

Vertigen i  en general qualsevol dèficit de l'equilibri.

Dificultats importants de la  fonació.

4) APARELL LOCOMOTOR

Es valoraran les alteracions de l'aparell locomotor  (amputació de mà o peu o d'algun dit; retraccions o limitacions funcionals de  causa muscular, òssia o articular; peu pla i els seus defectes, deficiències en  l'estàtica de la columna vertebral prescindint de la seva intensitat, etc.) i  seran causa d'exclusió les que limitin o dificultin la realització del servei  encomanat, o que puguin agreujar-se, a judici del Tribunal Mèdic, amb el  desenvolupament del lloc de treball.

En cas necessari i a judici del  facultatiu es realitzaran les proves complementàries necessàries.

5) APARELL DIGESTIU

No patir qualsevol patologia de l'aparell digestiu o  intervencions quirúrgiques que presentin seqüeles funcionals o amb repercussions  orgàniques que incideixin negativament en el desenvolupament del seu  treball.

6) APARELL CARDIOVASCULAR

Cardiopaties congènites, valvulopaties,  insuficiència cardíaca, trastorns de la conducció i del ritme cardíac,  insuficiència coronaria i hipertensió arterial. I en general, qualsevol  cardiopatia que dificulti l'exercici de la funció.

Varius o insuficiència  vascular perifèrica, prescindint de la seva intensitat.

Es farà prova  d'esforç, en el cas dels bufs es farà ecocardiograma i en cas necessari i a  judici del facultatiu es realitzaran les proves complementàries necessàries.

7) APARELL RESPIRATORI

No patir malalties broncopulmonars agudes o  cròniques.

Els resultats de l'auscultació i de l'espirometria hauran d'ésser  normals.

8) SISTEMA NERVIOS CENTRAL

No patir epilèpsia, esclerosi múltiple, atàxia  i qualsevol grau d'hipoòsmia, i en general, qualsevol patologia que a judici del  Tribunal impedeixi el normal desenvolupament de les funcions.

9) ALTRES PROCESOS PATOLÒGICS QUE IMPEDEIXIN EL NORMAL

DESENVOLUPAMENT DE  LES FUNCIONS.

No patir: Diabetis; hèrnies; hemopaties cròniques greus i/o  insuficiència hepàtica o renal de qualsevol intensitat.

Seran causa  d'exclusió l'elevació de las transaminases per sobre dels valors normals.

El  laboratori designat pel Tribunal recollirà doble mostra de sang i d'orina i  precintarà una mostra de cada tipus per possibles comprovacions posteriors.

10) NO ALCOHOLISME, NI DROGODEPENDÈNCIA NI PATIR ALTERACIONS PSIQUIQUES  INCOMPATIBLES AMB LA PROFESSIÓ DE BOMBER.

11) QUALSEVOL ALTRE PROCÉS PATOLÒGIC O CARACTERÍSTICA SOMÀTICA QUE A JUDICI  DELS ASSESSORS ESPECIALISTES, DIFICULTI O IMPEDEIXI EL DESENVOLUPAMENT DE LES  FUNCIONS.

12) VALORACIÓ PSIQUIÀTRICA:

Es faran entrevistes, i/o tests, i/o  qüestionaris, sense descartar altres exploracions, a proposta dels assessors  especialistes i aprovades pel Tribunal, per a descartar possibles patologies  psiquiàtriques. Aquests tests es passaran conjuntament amb la resta de les  proves psicotècniques


 

 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email