Centre Oposicions EUREKA

"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

EXERCICIS BOMBERS AJUNTAMENT DE BARCELONA

FASE D’OPOSICIÓ


Cadascun dels exercicis d’aquesta fase son obligatoris i eliminatoris.

Les proves de la fase d’oposició es realitzaran en llengua catalana, sempre que sigui possible, excepte quan l’origen de les proves siguin en llengua castellana.

 Primer exercici: prova de coneixements

Consisteix a contestar un qüestionari de preguntes tipus test on cada pregunta te 4 opcions de resposta de les quals nomes una es correcta. Les respostes en blanc no tenen cap valor i les respostes errònies descomptaran el 25% del valor de la resposta encertada.

El contingut del programa de temes figura en l’annex I d’aquesta convocatòria. El temps per la realització d’aquest exercici no serà superior a 2 hores. Aquesta prova serà qualificada de 0 a 10 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 5 punts.

 Segon exercici: prova de coneixements de català.

Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

En quedaran exempts els/les aspirants que acreditin, en els termes establerts en la base 3.6 d’aquesta convocatòria, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior o estar en possessió d’algun dels certificats o situacions previstes a la base referida.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Els/les aspirants seran qualificats com a aptes o no aptes, quedant aquests últims exclosos del procés selectiu.

 Tercer exercici (pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola): prova de coneixements de castellà.

De conformitat amb el que estableix el Decret 389/1996 de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció publica de la Generalitat, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita.

Per tal d’acreditar aquests coneixements, hauran de fer una prova que serà avaluada pel Tribunal, tenint en compte que s’ha d’exigir un grau de coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les funcions pròpies de la categoria de bomber.

La prova consistirà en la realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designin.

El temps per a la realització d’aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera i de 15 minuts per a la segona.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana:

Podran quedar exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment davant el Tribunal, estar en possessió d’un certificat conforme han cursat la primària, la secundaria i el batxillerat a l’Estat Espanyol; del diploma basic d’espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial Decret 862/1988 de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 1/1992 de 10 de gener, o certificació acadèmica que acrediti totes les proves adreçades a l’obtenció d’aquest o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit pel les escoles oficials d’idiomes.

El Tribunal farà públic, si s’escau, la llista de persones exemptes de realitzar la prova. La documentació acreditativa s’haurà de presentar amb la instancia. Aquelles persones que no disposin encara de la documentació, s’amplia el termini fins a, com a màxim, set dies naturals abans de la realització de la prova, havent-se de lliurar en el lloc que s’indicarà oportunament a l’anunci de convocatòria de l’exercici de coneixements de llengua castellana.

La qualificació de la prova serà d’apte/a o no apte.

 Quart exercici : prova psicotècnica

Consisteix en la realització de proves aptitudinals mitjançant una bateria de tests que avaluen les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament. Aquesta prova serà qualificada de 0 a 10 punts.

Solament podran superar aquest exercici un nombre màxim d’aspirants igual a 7 per cada placa convocada (210 aspirants), essent 5 punts sobre 10 la puntuació mínima que s’ha d’obtenir per tal que es tingui en compte el seu examen a l’hora de determinar les persones que superin aquest quart exercici. En cas d’empat de puntuació entre dos o mes aspirants en l’últim lloc de superació, passaran tots els aspirants empatats.

 Cinquè exercici: proves físiques

Aquest exercici consistirà en la realització d’un total de cinc proves.

Prova     Qualitat física

Flexió de braços   Resistència a la força

Tracció general   Força màxima

Course navette   Potencia aeròbica màxima

Circuit d'agilitat   Agilitat/velocitat

Circuit de piscina   Domini del medi aquàtic

Les característiques i el desenvolupament d’aquestes proves figuren a l'annex II d'aquesta convocatòria.

Aquest exercici consistirà en la realització d’un total de cinc proves. L'ordre de realització vindrà determinat per la distribució dels/les aspirants en els grups que determini el Tribunal. No obstant l'anterior, i per a tots els grups, la course navette es realitzarà en darrera posició i abans de la realització d'aquesta prova es deixaran 30 minuts des de la finalització de la prova anterior.

La qualificació de la prova aquàtica serà d’apte o no apte. (veure annex II)

La qualificació de cadascun dels quatre exercicis d’aquesta prova (exclosa la prova aquàtica) serà de 0-10 punts.

Correspondrà al Tribunal fixar la puntuació mínima per superar la prova, la qual no pot ser inferior a 5 punts. El pes de les proves en el sistema de puntuació tindrà una distribució del 20% en les proves de flexió de braços i tracció general i un 30% en la cursa llançadora i circuit d’agilitat. La puntuació final s’obtindrà de la suma de les puntuacions de les quatre proves, superant en cadascuna d’elles la puntuació de 5 punts.

Cada exercici es valorarà d’acord amb el barem que es confeccioni tenint en compte els resultats obtinguts per totes les persones aspirants presentades, de manera que les dades dels/de les aspirants seran processades estadísticament per tal que el Tribunal estableixi un barem de puntuació que estarà compres entre 0 i 10 punts.

Per tant, les persones aspirants que no superin la puntuació de 5 punts a cadascuna de les proves i l’apte de la prova aquàtica, restaran excloses del procés de selecció.

Si en alguna de les proves el resultat es nul, la persona aspirant haurà d'abandonar l'exercici de les proves físiques perquè restarà exclòs del procés de selecció.

En les proves que hi hagi mes d’un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots. No es podrà provar cap element, material o instal•lació abans de la realització de les proves.

Per a la realització de les proves físiques, les persones aspirants hauran de presentar-se amb l’equip esportiu que correspongui a cada modalitat. També serà imprescindible lliurar al Tribunal el mateix dia de les proves un Certificat Mèdic Oficial expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les mateixes, en el qual es faci constar que es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de l'annex II de la convocatòria de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona. La no presentació de l’esmentat certificat o la incorrecció del mateix comportarà l’exclusió automàtica del procés selectiu.

Es recomana que l’examen de salut previ a les proves físiques del procés selectiu inclogui una prova d’esforç en la que la persona aspirant pugui valorar l’adaptació cardiorespiratòria a l’exercici físic.

Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. El fet de donar un resultat positiu en una de les substancies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves serà motiu d’exclusió del procés selectiu.

 Sisè exercici: prova de conducció

Aquest exercici tindrà una puntuació màxima de 10 punts. La prova practica de conducció, que se li assigna un valor del 90% del total de la puntuació, consistirà en un exercici de conducció i circulació en un circuit urbà. L’examinador i potestativament el/els vocal/als del Tribunal o en el seu defecte el/els assessors especialista/es a que fa referència, la base 9 d’aquesta convocatòria aniran juntament amb la persona aspirant a la cabina durant el desenvolupament de l’exercici per tal de valorar adientment les seves habilitats de conducció.

Finalitzat el trajecte, el/l’aspirant ha de respondre o desenvolupar tres preguntes practiques sobre vehicles pesants.

Aquest exercici se li assigna un valor del 10% sobre el total de la puntuació de la prova de conducció. No respondre o fer-ho erròniament, tindrà una penalització de 0,33 punts per pregunta, per tant un màxim de fins a 1 punt.

A l’inici de la prova, la persona aspirant disposarà de 10 punts (9 per la conducció practica i 1 punt per les preguntes teòriques), i segons faci el circuit i les respostes, se li aplicaran les penalitzacions que corresponguin. La puntuació final serà el resultat de deduir als 10 punts les penalitzacions a l’aspirant. L’aspirant que no obtingui un mínim del 40% de la puntuació en aquest apartat (4 punts), serà eliminat del procés de selecció.

En el decurs de la prova s’observaran els criteris de penalització i exclusió directa de la DGT. Els factors que es tenen en compte per a l’elaboració de la puntuació final s’especifiquen a l’annex III d’aquestes bases.


Setè exercici: psicotècnic de personalitat

Consistent en l’avaluació de les característiques personals dels/de les aspirants requerides per a l’òptim desenvolupament de les competències genèriques i funcions de la categoria objecte de la present convocatòria mitjançant la realització de qüestionaris, tests i/o altres proves.

A la finalització de les esmentades proves i abans del resultat final de l’exercici, el Tribunal, de forma potestativa, podrà convocar els/les aspirants que estimi convenient a la realització d’ una entrevista personal.

Aquest exercici serà qualificat d’apte o no apte. Segons el resultat obtingut un cop sumades les puntuacions atorgades en els exercicis anteriors de la fase d’oposició mes les puntuacions resultant de la fase de concurs, els 30 primers classificats passaran a les proves mediques. No obstant, i per si es produís alguna desqualificació o baixa voluntària, el Tribunal podrà convocar a mes aspirants, els/les quals quedaran en situació de “reserva“.

 Vuitè exercici: proves mèdiques

Les proves mediques seran eliminatòries i s’efectuaran de conformitat amb l’annex IV.

Les persones aspirants seran declarades aptes o no aptes.

Les persones aspirants s’hauran de sotmetre a una revisió medica efectuada pels serveis mèdics indicats pel Tribunal, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber.

En aquesta prova medica es tindran en compte els aspectes següents: cardiovascular, respiratori, oftalmologia, ORL, neuropsiquiatria i exploració medica general a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l’exercici de les funcions de bomber.

S’efectuaran com a mínim les exploracions següents: anàlisi d’orina i de sang, prova d’esforç, espirometria, audiometria i segons el resultat d’aquestes proves i la revisió dels paràmetres anteriors, s’efectuaran les exploracions necessàries per descartar qualsevol patologia que pugui impedir o dificultar les funcions de bomber.

A l’inici del reconeixement les persones aspirants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu.

La comprovació i valoració de les diferents exploracions es farà única i exclusivament al centre mèdic designat pel Tribunal qualificador i els seus resultats sempre han de referir-se al moment de l’exploració.


Les 30 persones aspirants amb millor puntuació que superin les anteriors proves passaran a la següent fase de formació, essent anomenades funcionaris en practiques amb dret a la percepció de les retribucions establertes legalment.

 

FASE DE CONCURS. (Fins a de 20 punts)

La fase de concurs no te caràcter eliminatori. Les qualificacions d’aquesta fase es publicaran amb anterioritat a la realització de les proves mediques.

 

FASE DE FORMACIO

Consta de dues parts cadascuna de les quals han de ser superades pels candidats/tes, segons les següents especificacions:

1) Curs obligatori i selectiu de formació a l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya (ISPC). La puntuació del curs selectiu serà de 0 a 10 punts, sent la puntuació mínima per a la superació del curs de 5 punts. Les persones participants hauran d’haver assolit les competències tècniques i transversals necessàries per dur a terme les funcions i realitzacions professionals de la categoria de bomber. Per a la superació del curs selectiu s’han de superar les competències tècniques i transversals de cadascun dels mòduls, segons la normativa de l’ISPC. Qui no superi aquesta fase restarà eliminat dels procés de selecció.

2) Formació obligatòria i selectiva a l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta fase consta de diferents mòduls en funció de l’especificitat de la matèria, cadascun dels quals serà puntuat entre 0 i 10 punts, sent la puntuació mínima per cada mòdul 5 punts (80% competències tècniques i 20% competències transversals). Qui no superin aquesta fase restarà eliminat dels procés de selecció.

 

FASE DE PRACTIQUES

Consisteix en la incorporació progressiva al servei operatiu a traves d’un o mes parcs i/o al Centre de Gestió d’Emergències. Aquesta fase tindrà una durada de fins 6 mesos i es puntuarà entre 0 i 10 punts, sent la puntuació mínima de 5 punts per a cada part (80% competències tècniques i 20% competències transversals).

Les persones aspirants que superin les fases de formació i de practiques seran nomenats funcionaris de carrera de l'Ajuntament de Barcelona. L’ordre de prelació de la promoció serà la mitjana de les puntuacions de l’ISPC,, la formació selectiva a l’Ajuntament de Barcelona i la fase de practiques, que servirà de referència per atorgar els destins, entre d’altres situacions.

Preferentment l'ordre de realització de la formació serà en primer lloc a l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya i desprès en el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS). Això no exclou la possibilitat que el Tribunal decideixi iniciar la formació al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de l'Ajuntament de Barcelona pel que suposa als continguts sobre coneixements previs, continuar a l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya, i finalment acabar la formació en el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de l'Ajuntament de Barcelona.

Durant la fase de practiques les persones aspirants podran ser sotmeses a les proves mediques que s’estimin oportunes per comprovar que no es troben incloses en cap de les causes d’exclusió medica. 


 

 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email