Centre Oposicions EUREKA

"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

TEMARI SUBALTERN AJUNTAMENT DE BARCELONA

1. El consorci d’Educació de Barcelona. L’ Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

2. El sistema educatiu. L’organització escolar. El Consell Escolar. L’equip directiu. El claustre. El personal d’administració i serveis.

3. Les funcions del subaltern en els centres docents.

4. Nocions bàsiques de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.

5. Actuacions en casos d’emergència. Primers auxilis.

6. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.

7. La Generalitat de Catalunya: significat actual i competències. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.

8. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Organització de l’Administració pública espanyola: Administració central, Administració autonòmica i Administració local.

9. L’Ajuntament de Barcelona. Organització municipal. Especial referència a l’organització política, executiva, territorial i funcional.

10. La Carta Municipal. Antecedents Històrics i trets principals. 

 

Mapa
Llamada
Email