Centre Oposicions EUREKA

"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

EXERCICIS SUBALTERN AJUNTAMENT DE BARCELONA

FASE D’OPOSICIÓ

SUBALTERNS/ES

Primer exercici (obligatori i eliminatori)

Qüestionari  tipus test amb respostes alternatives, referides al contingut dels temes 1 a 5  del temari.

Aquest exercici es valorarà de 0 a 24 punts i per superar-la  s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 12 punts.

Segon exercici (obligatori i eliminatori)

Primera prova: coneixements  de llengua catalana, per a les persones aspirants que no estiguin exemptes.  Consta de dues parts obligatòries:

  • 1ª: S’avaluarà el domini dels coneixements pràctics de llengua catalana  mitjançant la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
  • 2ª: S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant una conversa sobre  temes generals.

    La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no  apte/a.

Segona prova: coneixements de llengua castellana (per als  aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no estén exempts). Redacció  de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa.

La qualificació  d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Tercer exercici (obligatori i eliminatori)

Qüestionari  tipus test amb respostes alternatives, referides al contingut dels temes 6 a 10  del temari.

Aquest exercici es valorarà de 0 a 18 punts i per superar-la  s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 9 punts.

Quart exercici (obligatori i no eliminatori) Per a avaluar  les característiques personals, professionals i/o les competències requerides  per l’òptim desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria: un o varis  sistemes d’avaluació (proves aptitudinals, de personalitat, qüestionaris  psicotècnics, entrevistes, etc...)

El valor màxim d’aquest exercici serà de 8  punts.

FASE DE CONCURS

Valoració de mèrits

Màxim 25 punts  

1) Experiència professional en funcions anàlogues a les  de la plaça a proveir: 21 punts màxim.

2) Altres activitats: 4 punts  màxim.


 

 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email