Centre Oposicions EUREKA

"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

TEMARI 

AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

Tema 2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

Tema 3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Tema 4. L’Administració Publica a l’ordenament espanyol. Principis d’actuació de l’Administració Publica. Tipologia de les Administracions Publiques. El regim local espanyol.

Tema 5. L’organització municipal. Especial referència a organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors), executiva (el model de gestió gerencial), territorial (els districtes) i funcional (organismes autònoms i entitats publiques empresarials) de l’Ajuntament de Barcelona.

Tema 6. La Carta Municipal: El seu contingut i principals característiques.

Tema 7. El procediment administratiu: Concepte, principis generals, fases i terminis.

Tema 8. L’acte administratiu. Concepte. Classes. Revisió dels actes en via administrativa.

Tema 9. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals.

Tema 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment IBI, IAE, Impost de vehicles de tracció mecànica i Plusvàlua)

Tema 11. La protecció de dades de caràcter personal: regim jurídic.

Tema 12. Tipologia del personal al servei de les Administracions Publiques. La funció publica: concepte i regim jurídic. Les bases del regim estatutari de la funció publica: L’Estatut Basic de l’Empleat Públic

Tema 13. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. Les situacions administratives dels funcionaris.

Tema 14. Drets i deures dels funcionaris. El regim retributiu. Les incompatibilitats. Regim disciplinari.

Tema 15. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Regim general: afiliació i cotització. Acció protectora: contingència i prestacions.

Tema 16. L’ arxiu. Definició i funció de l’ arxiu a l’ Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre. Comunicacions i notificacions.

Tema 17. La Web de l’Ajuntament de Barcelona i les seves webs municipals. El portal de tràmits. Telèfons d’informació i atenció al ciutadà. Carta de serveis d’atenció al ciutadà.

Tema 18. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Urbanisme: transformació urbana de la ciutat i projectes urbans en execució (2009-2011)

Tema 19. Barcelona ciutat de la cultura: museus, teatres, biblioteques. La ciutat i l’esport: equipaments esportius. Les festes tradicionals de la ciutat. Els seus edificis i l’art.

Tema 20. L’actualitat de la ciutat: darrers esdeveniments socials i culturals en el període 2009- 2011. 

 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!